Xarxes subterrànies

  • Estudi de traçatstramitació de permisos oficials i particulars.
  • Projectes i càlculs elèctrics segons les Normes Tècniques aplicables.
  • Gestió d’actes TIC, segons decret 341/2003.
  • Obra civil pel traçat de la canalització a construir, en terrenys urbans i rurals.
  • Estesa de conductors en rasa oberta, tubulars i galeries amb safates.
  • Conversions de xarxa aèria-subterrània.
  • Caixes seccionamentADUCDUCGP, etc.
  • Assajos específics de verificació de conductors: proves d’aïllament, descàrregues parcials, traçat de xarxes subterrànies i localització d’avaries BT i MT.