Energies renovables

  • Muntatge d’estructures de suportació dels panells solars.
  • Instal·lació i connexió total de la xarxa de panells fotovoltaics, onduladors, bateries, …
  • Centres de transformació i xarxa en MT quan la potència de la instal·lació ho requereixi.
  • Instal·lació d’enllaç per a l’evacuació de l’energia a la xarxa de la companyia de distribució en MT i BT.
  • Tramitació, legalització i posada en servei de les instal·lacions.
  • Gestions davant les companyies elèctriques.
  • Equips de mesura per realitzar auditories energètiques, analitzadors de xarxa en AC i DC, mesura de la irradiació solar, …