Línies aèries

  • Estudi de traçatstopografiatramitació de permisos oficials i particulars.
  • Projectes i càlculs electromecànics.
  • Construcció de línies amb suports de fusta, de formigó o torres metàl·liques.
  • Estesa de conductors tensats sobre suports o grapats sobre façana.
  • Conversions de línia aèria-subterrània.
  • Instal·lació d’elements de maniobra d’intempèrie.