Centres de transformació

Centres de Distribució pública AT/BT de les companyies eléctriques i Centres en instal·lacions privades AT/BT, AT/AT:
 • Projectes, càlculs elèctrics i disseny de ventilacions segons les Normes Tècniques aplicables.
 • Tramitació de permisos oficials i particulars.
 • Construcció Centres de Transformació d’Obra Civil, ferratges, obra de paleteria, tancaments, insonorització, lloses flotants, dipòsits recollida d’olis i protecció passiva al foc.
 • Muntatge de Centres de Transformació prefabricats, d’obra civil interior, rurals i compactes.
 • Muntatge de Centres de Seccionament General, Protecció i Mesura del tipus prefabricats i d’obra civil interior.
 • Instal·lació de cabines MT de maniobra i transformadors de tipus sec, d’oli, silicona, fluid k, …
 • Reformes integrals de Centres de Transformació, canvis d’aparellatge de tall a l’aire per cabines SF6, …
 • Telecomandaments.
 • Instal·lacions de xarxes de terres.
 • Canvis de transformadors i reparacions d’Avaries.
 • Verificacions i assajos específics en cabines, transformadors i xarxes de terres.