Revisions i manteniments

SELCAT som una empresa mantenidora acreditada i oferim als nostres clients la revisió i manteniment de les instal·lacions privades d’Alta Tensió en compliment de la reglamentació vigent:

Real Decret 3275/1982 Article 12 i l’Ordre del 2 de Febrer 1990 de la Generalitat de Catalunya, article 10, totes les instal·lacions d’Alta tensió estan subjectes a un contracte de manteniment amb empreses autoritzades del sector i realitzar una revisió anual per tal de garantir els objectius de seguretat industrial.

  • Servei d’Assistència Tècnica 24h per la localització i reparació d’avaries.
  • Tecnologia pel traçat i localització d’avaries de xarxes subterrànies de BT i MT, així com la gestió del manteniment predictiu i l’assaig de descàrregues parcials en xarxes fins a 66kV.
  • Inspecció termogràfica per manteniments predictius i preventius d’instal·lacions elèctriques.
  • Gestió de residus d’aparellatge elèctric així com fluids dielèctrics, PCB’s, metalls, …
  • Revisions periòdiques de xarxes de terres, tensions de pas i contacte, …